รวมสถานที่ตรวจ-แบบประเมินเสี่ยงติดโควิด-19

หลายหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย คำแนะนำประชาชนในการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 (วิธี PCR), รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 40 แห่ง, วิธีการตรวจระยะโรคโควิด-19 และแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจัดทำโดยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์ รวมถึงแอพพลิเคชั่น แบบทดสอบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง ซึ่งพัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคดังกล่าว