สสส.ติดตามลำปางโมเดลแก้ปัญหาท้องในวัยรุ่น

สสส. ติดตามความก้าวหน้าลำปางโมเดล ป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น พบอัตราแม่วัยรุ่นคลอดเหลือ 19.7 ต่อ 1,000 ในปี 60

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมติดตามการทำงานในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) เพื่อศึกษาและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ สสส. สนับสนุน จ.ลำปาง ดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานแบบบูรณาการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

 

โดย ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะทางเพศ สสส. เปิดเผยว่า หลังจาก สสส. สนับสนุน จ.ลำปาง ดำเนินภารกิจ 9 ด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานจากเดิมที่ต่างหน่วยงานต่างแยกกันทำ มาเป็นการทำงานแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม และให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น โดยก่อนเริ่มโครงการมีอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 คน ในปี 2557 อยู่ที่ 28 ต่อมาในปี 2560 มีอัตราอยู่ที่ 19.7 ส่วนอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำก่อนเริ่มโครงการ ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 11.23 และปี 2560 เหลือร้อยละ 9.52 ต่อมาได้ต่อยอดให้มีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้สารเสพติด ผ่านองค์กรสาธารณประโยชน์ ในชื่อ “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2546

ด้านนายศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จุดแข็งของลำปางคือมีองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” เป็นกลไกเชื่อมประสาน ทั้งนี้ พื้นที่ลำปางจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นทั่วประเทศให้เหลือต่ำกว่า 25 ต่อ 1,000 ภายในปี 2569