กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ

นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย สูงขึ้น โดยโรคไข้เลือดออกมีรายงานผู้ป่วยสะสม 128,964 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี 2 เท่า และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 133 ราย ส่วนโรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม 11,484 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรณรงค์ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” แต่จากการสำรวจ ยังพบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน มากกว่าร้อยละ 30 และชุมชนมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการปัญหาโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ในการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน ชุมชน และสถานที่ทำงานของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์อนุพงค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น กรมควบคุมโรค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่ทำงาน นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรค โดยมีเป้าหมายให้กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค สถานที่ราชการอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป