กทม.กำหนดมาตรการจัดระเบียบตลาดลดโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของสำนักอนามัย ด้านสุขอนามัยสำหรับตลาดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดให้ตลาดและตลาดนัด เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำไปบริโภคที่อื่น ร้านขายยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับตลาดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

สำหรับเจ้าของตลาด ให้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน และให้ความรู้หรือสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกราย ทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน หากพบผู้ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย ให้หยุดขายหรือหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที รวมถึงจัดทำคำแนะนำหรือแบบประเมินตนเอง (Self-check) ในการดูแลตนเอง เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานได้มีการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ดูแลรักษาบริเวณตลาดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  ทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง กรณีที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1,000 ส่วนในล้านส่วน (ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ในอัตราส่วน 2 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร)  ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ใช้ในตลาด จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร งดการให้บริการพื้นที่นั่งในแผงจำหน่าย

สำหรับผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงาน ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลความสะอาดตลาดและเก็บขยะ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน กรณีจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ จัดให้มีคีมคีบเนื้อสัตว์ เพื่อไม่ให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อสัตว์โดยตรง และล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้ง  กรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จ ผู้ค้าต้องใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม จำหน่ายอาหารโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างน้อย 1 เมตร ผู้ค้าควรเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร

ในส่วนของผู้บริโภค ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการในตลาด ยืนห่างจากผู้ค้าและผู้ใช้บริการรายอื่น อย่างน้อย 1 เมตร  ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากผู้ค้า และก่อนรับประทานอาหาร รวมถึงควรสมัครใช้ระบบจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment

นอกจากนี้ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดสด-ตลาดนัด  เช่นการล้างทำความสะอาดตลาดสดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด รวมถึงดำเนินการล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกวัน  สำหรับผู้เช่าแผงค้าและประชาชนผู้ใช้บริการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าตลาดสด